Velká synagoga v Plzni | Stream

Velká synagoga v Plzni

17. srpna 2023592