Pozvánka na FINfest EFPA - Ing. Martin Viktora, Mgr. Marta Gellová, MBA | Stream