Nekecej (148) - Hloupost z Ostravy

145. díl - Nekecej